PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MÍČOVÝCH HER 2023

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA - KDO ZAVÁHÁ, NESPORTUJEPo dobrých zkušenostech z minulých let, se zlínský házenkářský klub Handball club Zlín rozhodnul i v době letošních prázdnin uspořádat letní prázdninové sportování dětí se zaměřením na míčové hry a všeobecnou sportovní průpravu. Žádná specializace, jen doplnění toho, co dětem během školního roku chybí nejvíc - zdraví pohyb.
 
Podle počasí jsou připraveny dvě varianty:
- SUCHÁ (pobyt v lesích v prostoru nad sportovní halou Datart a zimním stadionem Luďka Čajky)
- MOKRÁ (v případě deště sportovní hry ve sportovní hale Datart)
 
Náplň příměstského tábora mají na starosti zkušení kluboví házenkářští trenéři ve spolupráci s hráči a hráčkami dorosteneckých družtev.
 
Stravování a pitný režim je zajištěno v restauraci na sportovní hale a je v ceně přihlášky.
 
Více v přiložené přihlášce viz níže:
 

                     Handball club Zlín, z.s.

Sportovní hala DATART, U Zimního stadionu 4286, 760 01 Zlín, IČO: 49157582

          PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MÍČOVÝCH HER 2023

Zaměření: míčové hry a další pohybové aktivity

Místo: SH DATART Zlín, U Zimního stadionu 4286, 760 01 Zlín

Určení: pro dívky a chlapce narozené v rozmezí let 2009 - 2014

Termín: 17. - 21.07.2023 , 07:45 - 15:30 hdin

Vybavení: vhodný oděv a obuv pro sportování v hale i venku, láhev na pití, hygienické potřeby, ručník

Cena: 3 500,- Kč (stravování /svačina, oběd/, pitný režim, speciální, tréninkové pomůcky, vybavení, atd.)

Vedoucí tábora: Mgr. Milan Buday, +420774659180, BudayM@seznam.cz

Přihláška: vyplněnou přihlášku přineste osobně nebo pošlete na e-mailovou adresu klubu HC Zlín

Kontaktní osoba: Poznarová Pavla, zlinhazena@gmail.com, tel.777734886

Platba: platbu zašlete na účet 304636817/0300 (v den zahájení musí být platba připsaná na účtu)

Variabilní symbol: RČ dítěte, do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

Kopii potvrzení o platbě prosím zašlete na e-mail zlinhazena@gmail.com.

Při pozdějším nástupu nebo ukončení účasti v kratším termínu se poplatek nevrací.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

                                  PŘIHLÁŠKA

 
Jméno a příjmení: …………………………..………….. Datum narození: ……..…….................
 
Adresa: ……………………………………………………………....................................................
 
Prohlašuji, že dítě je zdravotně způsobilé absolvovat program příměstského tábora ANO - NE
Zdravotní stav - způsobilost dítěte pro pobyt na táboře, diety, alergie, nebo jiná zdravotní omezení. (Průkazku zdravotní pojišťovny – kopii – přiložte k přihlášce)

Kontakt na zákonného zástupce: příjmení, jméno, telefon: ……………............................……………………………………

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………..

Dítě bude z tábora vyzvedávat:                                                           Odchází samo:
 
Svým podpisem dávám souhlas se shromažďováním mých osobních údajů pro potřebu Handball club Zlín,
z.s. a beru na vědomí, že tyto údaje budou zpracovány dle zákona č.101/2000Sb. – Zákona o ochraně
osobních údajů.
 
 
       …………..…………….                                                      …………………………………......
                  datum                                                                 podpis zákonného zástupce