VALNÁ HROMADA HC ZLÍN

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

 


V souladu se Stanovami spolku Handball club Zlín, z.s. 
 

s v o l á v á

 
Výbor klubu jednání řádné valné hromady.
 

Místo jednání: Sportovní hala DATART, klubovna
 
Datum a čas jednání:             1.9.2021 od 17:30 h.
   
 Program jednání:
 
 1. Prezentace
 2. Zahájení
 3. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, skrutátor, ověřovatel)
 4. Projednání a schválení volebního řádu
 5. Volba členů výboru spolku po skončení funkčního období
 6. Volba člena kontrolní komise spolku po skončení funkčního období
 7. Projednání a schválení Zprávy výboru spolku o činnosti za rok 2020
 8. Projednání a schválení Zprávy o výsledku hospodaření za rok 2020
 9. Projednání a schválení Zprávy kontrolní komise za rok 2020
 10. Projednání a schválení Rozpočtu na rok 2021
 11. Diskuse
 12. Závěr

 
K bodům č. 7. až 10. budou členům spolku podklady k dispozici 10 dnů před jednáním valné hromady u sekretáře klubu.
 
Účast a hlasování na valné hromadě upravují platné Stanovy spolku Handball club Zlín, z.s.
 


Ve Zlíně 9.8.2021
 
za Výbor Handball Clubu
 
                                                                                                                            Martin Pospíšil
                                                                                                                                předseda